STADGAR

för

Peer Sweden - Datakonsulter i samverkan


§ 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningens namn skall vara PEER SWEDEN - Datakonsulter i samverkan. Förkortningen PEER SWEDEN kan användas. Namnet och förkortningen får användas endast av medlem i föreningen.

PEER SWEDEN är en oberoende ideell förening som organiserar svenska datakonsultföretag.

§ 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Föreningen har till syfte att ge sina medlemmar :

 • hjälp med marknadsföring och försäljning, dels genom gemensam marknadsföring, dels genom hjälp med den enskilde medlemmens marknadsföring
 • förmedling av uppdrag
 • rätten att använda föreningens namn och logo
 • tillgång till externa informationskällor
 • tillgång till dataprogram, dokumentation och liknande material, som tillhör föreningens medlemmar, och som dessa ställt till andra medlemmars förfogande
 • affärskontakter och en plattform varifrån medlemmarna kan bli kända och omtalade
 • gemensamma inköp av material
 • gemensam utbildning
 • ett forum för informationsutbyte och kvalitetsutveckling

§ 3.VERKSAMHETSÅR

PEER SWEDENS verksamhets- och redovisningsår skall sammanfalla med kalenderår.

§ 4. MEDLEMSKAP

Inträde

Medlemskap i PEER SWEDEN kan beviljas den som bedriver konsultativ datarörelse i Sverige som näringsverksamhet och som sysselsätter färre än 6 konsulter på heltid. Företag med fler än 5 konsulter kan medges medlemskap eller fortsatt medlemskap efter styrelsens prövning och allmänt före-ningsmötes beslut. För företag ingående i koncern gäller gränsen för koncernen.

Till medlemsansökan skall fogas minst 2 referenser.

Utdrag ur medlemsansökan omfattande den sökandes namn och adressuppgifter samt kortfattad verksamhetsbeskrivning skall delges samtliga medlemmar. Vilken medlem som helst kan agera för eller emot ansökan inom två veckor efter delgivandet.

Medlemskap beslutas av styrelsen eller arbetsgrupp tillsatt av denna tidigast fjorton dagar efter publicering. Beslutet är slutligt och bindande.

För den händelse en ansökan avslås, skall endast den sökande informeras. All annan information skall hanteras av styrelsen och arbetsgruppen enbart.

Utträde

Medlem kan på egen begäran när som helst lämna föreningen. Medlem som inte, efter en påminnelse, erlagt medlems- eller serviceavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem kan uteslutas endast om han brutit mot föreningens stadgar eller etiska regler.

Inbetalda medlemsavgifter och serviceavgifter återbetalas inte vid utträde eller uteslutning ur föreningen.

Styrelsen skall bakom lykta dörrar besluta om medlemmen skall uteslutas. Dess beslut är bindande och slutligt, och verkställs omedelbart.

Beslutet med motivering skall av sekreteraren skriftligen och konfidentiellt sändas till den uteslutne medlemmen.

Övriga medlemmar delges konfidentiellt endast beslutet.

Utesluten medlem har rätt att vid nästa allmänna möte eller nästkommande årsmöte föra sin talan.

§ 5. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av minst 5 personer och minst 2 suppleanter som är delägare eller anställda konsulter i medlemsföretag. Styrelsen utom ordföranden väljs på två år, varav hälften vartannat år. Styrelseordföranden väljs på ett år..

§ 6. RÖSTRÄTT

Varje medlem har en röst och firmatecknare är röstberättigad. Rösträtten kan överlåtas genom skriftlig fullmakt.

Medlem saknar rösträtt i frågor som berör dennes föreningsuppdrag under det gångna verksamhetsåret. Den nya styrelsen saknar rösträtt vid val av revisorer.

§ 7. ÅRSMÖTET

Kallelse till årsmötet innehållande agenda för mötet delges alla medlemmar per post senast en månad före mötet.

Plats för mötet beslutas av styrelsen.

Vid årsmötet har en representant för varje medlem rätt att delta, samt övriga anställda hos medlemmar vilka lämnat skriftlig anmälan senast två veckor före mötet.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden. Vid val skiljer lotten.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast 31 januari. Verksam-hetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse skall skickas till alla medlemmar minst en vecka före mötet. Eventuella motioner och propositioner med styrelsens kommentarer samt styrelsens budgetförslag för det kommande året skall skickas till alla medlemmar senast en vecka före mötet.

Årsmötet skall hållas senast 30 april.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justerare tillika rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
 7. Revisorsrapport
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av föreningsordförande tillika styrelseordförande
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Beslut om antalet suppleanter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter till dessa
 15. Val av valberedning
 16. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
 17. Motioner och propositioner
 18. Fastställande av budget och medlemsavgifter
 19. Beslut om serviceavgifter
 20. Medlemmarnas synpunkter på verksamheten ( diskussionspunkt, ej beslut )

Val av ordförande, styrelse- och revisorsledamöter samt suppleanter förbereds av en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter, som är delägare eller anställda i medlemsföretag.

Andra arbetsgrupper skapas vid behov av styrelsen bland föreningens medlemmar.

§ 8. MEDLEMSMÖTE

Medlemsmöte skall sammankallas om styrelsen eller revisorerna eller minst 5 % av medlemmarna så begär. Kallelse till medlemsmöte sker snarast, dock inom 2 månader efter begäran, på sätt som styrelsen beslutar och senast en månad före mötet.

§ 9. STYRELSEMÖTE

Styrelsen sammanträder när ordföranden ensam eller minst tre styrelseledamöter gemensamt så begär.

Styrelsen skall sammanträda minst en gång per år utöver årsmötesdagen. Kallelse till styrelsemöte skall ske senast två veckor före avsett möte. Kallelse skall ske skriftligen eller via elektroniska media.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Varje ledamot har en röst och vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. Styrelsemöte kan ske via elektroniska media om detta anges i protokollet över sådant möte. Styrelsens möten skall protokollföras.

§ 10. AVGIFTER

Utöver medlemsavgift kan en serviceavgift tas ut av varje medlem för varje årsanställd konsult en gång vart år.

Serviceavgiftens storlek fastställs av årsmötet. Styrelsen kan besluta om en extra serviceavgift, utöver den av årsmötet beslutade, med ett belopp upp till 30 % av den senare. Medlemsmöte kan besluta om uttag av extra serviceavgift.

Medlemsavgift erläggs för helt verksamhetsår i förskott. Serviceavgift erläggs för helt verksamhetsår inom en månad efter det den fastställts.

Avgifter för andra, individuella tjänster faktureras separat till de medlemmar vilka erhållit tjänsterna.

§ 11. RÄKENSKAPER

PEER SWEDENs förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer med dokumenterad erfarenhet av revision enligt god redovisningssed. För envar av revisorerna skall finnas en ersättare. Revisorerna skall fortlöpande granska föreningens verksamhet. Senast sista februari, dock senast 5 veckor före årsmötet, skall föregående års räkenskaper jämte övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av överlämnas till revisorerna för granskning.

Revisorerna skall granska föreningens verksamhet, räkenskaper, styrelsens och föreningens protokoll samt ingångna avtal och avlämna revisionsberättelse samt förslag i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 12. FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av två ordinarie styrelseledamöter i förening.

§ 13. STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller genom motion till allmänt medlemsmöte senast två månader före möte. Beslut om stadgeändring skall ske med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten varav ett årsmöte.

§ 14. UPPLÖSNING

Förslag om upplösning kan väckas genom motion till årsmöte. För giltigt beslut i sådan fråga fordras att förslag och styrelsens utlåtande varit bifogat föredragningslista för årsmöte samt att beslut fattas med två tredjedels majoritet av två med minst två månaders mellanrum på varandra följande möten varav det ena skall vara årsmötet.

Vid upplösning av föreningen skall tillgångar delas lika mellan de medlemmar som finns kvar.

§ 15. KLAGOMÅL MOT MEDLEM

Medlem med klagomål mot annan ( andra ) medlem(mar) måste inge en skriftlig anmärkning till styrelsen för att denna skall delge alla övriga inblandade parter, och infordra bemötande. Svar som inkommer inom fjorton dagar beaktas. Styrelsen/kommittén beslutar slutligt och bindande om eventuella åtgärder med ledning av klagomålet och informerar alla medlemmar om sitt beslut.

Klagomål från uppdragsgivare mot medlem, hanteras på styrelsens initiativ med samma förfarande som vid medlems klagomål mot annan medlem.

Klagomål mot styrelseledamot behandlas av för ändamålet särskilt tillsatt kommitté.

§ 16. ETISKA REGLER

Medlem skall alltid verka för att upprätthålla föreningens goda namn och rykte samt i ord och handling följa föreningens Etiska Regler.

Styrelsen skall beivra brott mot reglerna, om och när sådana kommer till styrelsens kännedom, genom att rikta disciplinära åtgärder mot felande medlem. Sådana åtgärder skall i första hand vara kritik och varningar och i sista hand besluta om uteslutning ur föreningen.

Professionellt uppträdande

Medlemmar får endast åtaga sig uppdrag, för vilka de disponerar nödvändiga kvalifikationer och resurser.

Medlem, som engagerar annan part för utförande av eget uppdrag, är skyldig att förvissa sig om och ansvara för att den andra parten har nödvändiga kvalifikationer och resurser för sin uppgift och följer föreningens Etiska Regler.

Medlem får inte lämna felaktiga uppgifter om sina egna eller andra medlemmars kvalifikationer, erfarenhet eller förmåga. Medlem skall utföra alla sina uppdrag med noggrannhet, kvalitetsmedvetande, ärlighet och med högsta utbyte för uppdragsgivaren som främsta riktmärke.

Medlemmens strävan skall vara att resultatet av varje uppdrag blir av bestående värde för uppdragsgivaren.

Medlem skall informera sina uppdragsgivare om personella och finansiella förhållanden, som kan påverka arbetet för den uppdragsgivaren, exempelvis :

 • styrelseuppdrag eller styrande intressen i någon verksamhet konkurrerande med uppdragsgivaren
 • finansiella intressen i varor eller tjänster som rekommenderas eller säljs till uppdragsgivaren
 • personliga relationer med uppdragsgivarens anställda
 • förekomsten, men inte identiteten, av annan uppdragsgivare ( till medlemmen ) med potentiellt konkurrerande intressen
 • annat som av uppdragsgivaren eller annan kan tolkas som en potentiell intressekonflikt

Medlem får inte värva en uppdragsgivares anställde, eller anställd hos någon annan föreningsmedlem ej heller påverka sådan att byta anställning.

Medlem skall söka uppdragsgivare, bedriva sin verksamhet och främja sin firma och föreningen på ett moraliskt oantastligt sätt, och i övrigt enligt god affärssed.

Ovanstående förpliktelser gäller för varje medarbetare i medlemsföretagen.

Kvalitetsförsäkran

Medlemmar skall i tal och skrift stäva efter en saklig framställning och att undvika felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden eller slutsatser.

I sina offerter bör varje medlem eftersträva att ge uppdragsgivaren ett skrivet förslag på omfattning, mål, tidplan, leveranser och kostnader. Allt som ändrar åtagandet, bör underkastas uppdragsgivarens godkännande innan ändringen utförs. Alla uppdragsgivare bör tillställas föreningens etiska regler, kvalitetsförsäkran och regler om bevarande av uppdragsgivarens information.

Medlem bör inte påbörja arbetet hos uppdragsgivare förrän klara och precisa leveransvillkor överenskommits.

Bevarande av uppdragsgivares information

Medlem, som under utförande av ett uppdrag kommer i kontakt med information, som berör uppdragsgivaren eller dennes verksamhet, skall betrakta sådan information som konfidentiell och får inte yppa eller utnyttja den utan uppdragsgivarens medgivande.