<% If Session("Medlem") = True Then response.redirect "internt.asp" End If %> Inloggning till medlemmarnas sidor <% ' Start clean Mess="" Loggin=0 Session("Medlem")=Null ' Is the form filled in? If Request.Form("Medlemsnr") <> "" Then ' Verify we are here (debug) Medlemnr = Request.Form("medlemsnr") ' Response.Write "Medlemnr:" & Medlemnr & "
" ' Connect to the server Set dbCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' Open our database DSNtest = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " DSNtest = DSNtest & "DBQ=" & Server.MapPath("../db/peerreg.mdb") dbCon.Open DSNtest ' Create a dataset Set dbSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") ' Select the record corresponding to the member number supplied Selection = "SELECT * From Medlem WHERE Medlemsnr = '" & Medlemnr & "'" dbSet.Open Selection,dbCon,1,2 If dbSet.BOF and dbSet.EOF Then ' Response.Write "Medlem med nummer" & Medlemnr & " saknas." Mess = "Medlem med nummer " & Medlemnr & " saknas." Session("Medlem")=Null Loggin=0 Else ' Show me some fields (debug) ' Response.Write dbSet("Företag") & "
" ' Response.Write Request.Form("Losen") & "!
" ' Check the supplied password If IsNull(dbSet("Lösenord")) Then dbSet("Lösenord") = Request.Form("Losen") dbSet("Loggin")=CStr(Now()) Session("Medlem")=True Session("Medlemnr")=Medlemnr Loggin=1 Mess = Mess & "Du är inloggad och ditt lösenord har sparats." Else If Request.Form("Losen") = dbSet("Lösenord") Then dbSet("Loggin")=CStr(Now()) ' Response.Write "Du är inloggad" Mess = Mess & "Du är inloggad" If Request.Form("Nytt1") <> "" Then dbSet("Lösenord")=Request.Form("Nytt1") Mess = Mess & " och ditt lösen är bytt" End If Session("Medlem")=True Session("Medlemnr")=Medlemnr Loggin=1 Else dbSet("Loggin")=Null ' Response.Write "Felaktig lösen" Mess = "Felaktig lösen" Session("Medlem")=Null Loggin=0 End If End If dbSet.Update End If dbSet.Close dbCon.Close Set dbCon = Nothing Else ' Response.Write "test3b
" End If %>
  Medlemsinloggning
Medlemsnr.
Lösen
Nytt lösen
Upprepar nytt lösen
 

OBS: Gemener och versaler är inte likställda i lösenordet.