Etiska regler

Samtliga medlemmar i PEER Sweden står bakom föreningens etiska regler.

Professionellt uppträdande

Medlemmar får endast åtaga sig uppdrag, för vilka de disponerar nödvändiga kvalifikationer och resurser. Medlem, som engagerar annan part för utförande av eget uppdrag, är skyldig att förvissa sig om och ansvara för att den andra parten har nödvändiga kvalifikationer och resurser för sin uppgift samt följer föreningens etiska regler.

Medlem får inte lämna felaktiga uppgifter om sina egna eller andra medlemmars kvalifikationer, erfarenhet eller förmåga. Medlem skall utföra alla sina uppdrag med noggrannhet, kvalitetsmedvetande, ärlighet och med högsta utbyte för uppdragsgivaren som främsta riktmärke. Medlemmens strävan skall vara att resultatet av varje uppdrag blir av bestående värde för uppdragsgivaren.

Medlem skall informera sina uppdragsgivare om personella och finansiella förhållanden, som kan påverka arbetet för den uppdragsgivaren, exempelvis:
  • styrelseuppdrag eller styrande intressen i någon verksamhet konkurrerande med uppdragsgivaren
  • finansiella intressen i varor eller tjänster som rekommenderas eller säljs till uppdragsgivaren
  • personliga relationer med uppdragsgivarens anställda
  • förekomsten, men inte identiteten, av annan uppdragsgivare (till medlemmen) med potentiellt konkurrerande intressen
  • annat som av uppdragsgivaren eller annan kan tolkas som en potentiell intressekonflikt

Medlem får inte värva en uppdragsgivares anställde, eller anställd hos någon annan föreningsmedlem, ej heller påverka sådan att byta anställning.

Medlem skall söka uppdragsgivare, bedriva sin verksamhet och främja sin firma och föreningen på ett moraliskt oantastligt sätt, och i övrigt enligt god affärssed.

Ovanstående förpliktelser gäller för varje medarbetare i medlemsföretagen.

Kvalitetsförsäkran

Medlemmar skall i tal och skrift sträva efter saklig framställning och undvika felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden eller slutsatser.

I sina offerter bör varje medlem eftersträva att ge uppdragsgivaren ett skrivet förslag på omfattning, mål tidplan, leveranser och kostnader. Allt som ändrar åtagandet, bör underkastas uppdragsgivarens godkännande innan ändringen utförts. alla uppdragsgivare bör tillställas föreningens etiska regler, kvalitetsförsäkran och regler om bevarande av uppdragsgivarens information.

Medlem bör inte påbörja arbetet hos uppdragsgivare förrän klara och precisa leveransvillkor överenskommits.

Bevarande av uppdragsgivares information

Medlem, som under utförande av ett uppdrag kommer i kontakt med information som berör uppdragsgivaren eller dennes verksamhet, skall betrakta sådan information som konfidentiell och får inte yppa eller utnyttja den utan uppdragsgivarens medgivande.